Smart Tac Toe

Smart Tac Toe

به عنوان ساده به عنوان اصلی بازی حرکات غیر ارادی اندامها-TAC انگشت پا اما آن را تا به حوزه 8 × 10. بازیکنان مورد نیاز را به یک خط از پنج نفر در هر جهت و کسی که اولین بار آن را می کند، برنده بازی است. ناشران بازی نسخه 1.4.1 از انگشت پا هوشمند تاک منتشر کرده اند و ظاهرا مسائل Trackball صفحه برطرف شده است. ما مانند بسیاری از بازی های دیگر آندروید، انگشت پا هوشمند تاک در رایگان برای دانلود در دسترس...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من